Lokaal Sociaal Akkoord: samenwerking met bedrijfsleven levert 365 nieuwe banen op

Rijswijkse ondernemers geven meerwaarde van LSA aan in inspirerende video

Zo’n 40 partijen verbonden zich in 2018 samen het WSP Rijswijk, de gemeente en de Rijswijkse bedrijvenbelangenorganisatie BBR aan de intentie om zo veel mogelijk banen in de regio te creëren. Speciale aandacht daarbij is er voor mensen voor wie het lastig is een baan te vinden. De partijen ondertekenden allemaal het Lokaal Sociaal Akkoord (LSA). Daarin staat hoe we dit met concrete activiteiten in de periode tot 2020 willen doen. Na een jaar is een tussentijdse balans opgemaakt en de resultaten zijn veelbelovend: er zijn 365 betaalde banen gerealiseerd. Dit zijn er 15 meer dan waar we naar streefden (ambitie voor 2018 was: 350).

Hoge ambities en concrete acties voor het versterken van de bedrijvigheid en meer werkgelegenheid in Rijswijk. Dat zijn de ingrediënten van het Lokaal Sociaal Akkoord (LSA). Gezien de resultaten in 2018 hebben wij het volste vertrouwen dat we de ambities uit het LSA ook dit jaar gaan waarmaken! En hoe meer partners zich aansluiten bij het LSA, hoe meer inwoners een kans krijgen op een baan. Dus kent u nog ondernemers in uw eigen netwerk die nog niet zijn aangesloten? Laat ze dit inspirerende filmpje zien waarin Rijswijkse ondernemers de meerwaarde laten zien van sociaal ondernemerschap, maar ook een (voormalig) werkzoekende vertelt wat het hem opleverde. Wilt u zich ook bij het LSA aansluiten of meer weten? Neem contact op met één van onze accountmanagers.

De resultaten van 1 jaar LSA:

  • Aantal gerealiseerde banen: 365 betaalde banen, 15 meer dan waar we naar streefden (ambitie voor 2018 was: 350).
  • Stimuleren Maatschappelijk verantwoord ondernemen: de BBR, het WSP en de gemeente Rijswijk zijn toegetreden tot het MVO-netwerkplatform Werkwaardig. Gezamenlijk zetten wij ons in om sociaal ondernemerschap in en om Rijswijk te stimuleren. Meer weten over of aansluiten bij Werkwaardig? Zie http://www.werkwaardig.nl/
  • MVO in de praktijk: Firma ter Horst, Florence, Harteveld Assurantiën en de HR Groep zetten zich als MVO-ambassadeur in om werkzoekenden geplaatst te krijgen bij werkgevers binnen hun eigen netwerk. Van de 24 werkzoekenden met wie zij aan de slag gingen, zijn er tot nu toe 13 aan het werk geholpen.
  • Verbetering dienstverlening WSP Rijswijk: om de prestaties te kunnen meten en zo nodig verbeteren, heeft WSP Rijswijk zogeheten indicatoren ingevoerd. Ook hebben we afspraken gemaakt met de BBR om samen met ondernemers een werkgeverspanel op te richten, die ons kan adviseren als het gaat om onze dienstverlening.
  • Activiteiten en projecten voor werkzoekenden: twee grote door WSP georganiseerde banenmarkten, het 50-plus Matchevent en de Kansenmarkt, hebben bij elkaar ruim 50 matches in de vorm van banen en leerwerktrajecten opgeleverd.
    Voor werkzoekenden die extra aandacht nodig hebben en waar specifiek maatwerk voor nodig is (bijv. banenafspraak, statushouders en jongeren) hebben we samen met ondernemers een aantal succesvolle projecten in gang gezet.
  • Social Return on Investment (SROI): de gemeente Rijswijk verstrekt jaarlijks veel opdrachten aan bedrijven. Bij aanbestedingen boven een bepaald bedrag wordt de SROI-regeling als contractvoorwaarde opgenomen, met als doel extra werk(ervarings)plaatsen te creëren voor mensen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt. SROI heeft in 2018 tot 50 betaalde banen geleid.
  • Werkervaring in Rijswijk: om inwoners die meer ondersteuning nodig hebben om direct aan het werk te gaan ‘werkfit’ te maken, zijn we samen met partners het project ‘Werkervaring in Rijswijk’ gestart. Hiervoor zijn werkervaringsplaatsen gecreëerd bij Werkse!, de Martinifabriek, het Akkertje, Welzijn Rijswijk, en andere plekken in Rijswijk. 

Bekijk het LSA-filmpje

Deel deze pagina:
Facebook Twitter LinkedIn

De partners en werkgevers waarmee we samenwerken